KISALTMALAR VE AÇIKLAMALARI

 

AKÜ Afyon Kocatepe Üniversitesi
BİDB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi
İMİD İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
KAYSİS Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi
KBS Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
MYS Yeni Harcama Yönetim Sistemi
PDB Personel Daire Başkanlığı
SGDB Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
TİF Taşınır İşlem Fişi
TİY Taşınır İstek Yetkilisi
TKY Taşınır Kayıt Yetkilisi
TKYS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi
UYAP Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi

 

GENEL TANIMLAR

 

Harcama Yetkilisi:
 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda tanımlanmıştır. Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde, harcama yetkilileri ödenek gönderme belgesiyle belirlenir. Bu idarelerde ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen birimler harcama birimi, kendisine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi ise harcama yetkilisidir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
İhale Yetkilisi:
 İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini ifade eder.
Gerçekleştirme Görevlisi:
Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten personeldir.
Taşınır Kontrol Yetkilisi:
Taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemler ile düzenlediği belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol eden, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayan ve bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri ifade eder.
Taşınır Kayıt Yetkilisi:
Taşınırları teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eden, Taşınır Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri ifade eder.
İşveren (5510 sayılı yasaya göre):
İş Kanunu’na göre bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiler ile bunların yetkilendirilmiş vekillerini ifade eder.
 Birim Amiri:
Birimdeki iş ve işlemlerin iş akışına uygun olarak süratli, güvenli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlamakla sorumlu olan yöneticiyi ifade eder.
Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu:
Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda, alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanağı tanzim eden komisyonu ifade eder.
Değer Tespit Komisyonu:
 Değer tespit komisyonu, harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin ve işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşturulur. Komisyon değer tespitinde ticaret odası, sanayi odası, borsa, meslek kuruluşları, ilgili diğer kuruluşlardan veya aynı nitelikteki taşınırı satın alan idarelerden ve fiyat araştırması sonuçlarından yararlanabilir.
Muayene ve Kabul Komisyonu:
4734 sayılı Kamu ihale Kanununa göre satın alınan mal, hizmet, yapım ve danışmanlık işlerinde, işin yüklenici tarafından teslimini müteakip, işin şartname ve sözleşme hükümlerine göre muayene ve kabulü sağlamak üzere idare tarafından kurulan ve işin uzmanlarından oluşan en az 3 kişilik komisyonu ifade eder.

 

 

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 1. Üniversitemiz Aleyhine Başlatılan Adli Davalarla İlgili Süreç Takibi İşlemleri
 2. Üniversitemizce Açılan Adli Davalarla İlgili Süreç Takibi İşlemleri
 3. Üniversitemiz Aleyhine Başlatılan İdari Davalarla İlgili Süreç Takibi İşlemleri
 4. Üniversitemiz Aleyhine Başlatılan İcra Dosyalarıyla İlgili Süreç Takibi İşlemleri
 5. Üniversitemizce Başlatılan İcra Dosyaları İle İlgili Süreç Takibi İşlemleri
 6. 2547 Sayılı Kanun’un 53/C Maddesi Kapsamındaki Ceza Soruşturması İşlemleri
 7. Üniversite Birimlerinden Talep Edilen Konularda Hukuki Görüş Bildirme İşlemleri
 8. Ebys Den Sevk Edilen Yazılarla İlgili Talimatlara Uygun Yazışma İşlemleri
 9. Bilimsel Araştırma Kapsamındaki Etik Kurul Başvurularıyla İlgili Süreç Takibi İşlemleri
 10. Etik İhlal Şikayetleriyle İlgili Süreç Takibi İşlemleri
 11. Üniversitemizin Ödemesi Gereken Vekalet Ücreti Ve Yargılama Giderlerinin Ödenmesi İşlemleri
 12. Müşavirlik Avukatlarına Ödenmesi Gereken Vekalet Ücreti Ödeme İşlemleri
 13. İdare Mahkemesi Ve Adliye’de Yapılması Gereken Dosya Teslim Etme Ve Ödeme Yapma İşlemleri
 14. Müşavirliğimizin Faaliyet Raporu, İç Kontrol Süreci, Kalite Geliştirme Çalışmaları İşlemleri
 15. Birim Web Sayfasıyla İlgili Gerekli Güncelleme İşlemleri
 16. Hukuk Müşaviri Ve Avukalar Tarafından Verilen Elekronik Tebligat Belgelerinin Evrak Kayıt İşlemleri
 17. Hukuk Müşavirliği Görev Takvim Sistemi’Yle İlgili Sisteme Görev Kaydetme İşlemleri
 18. Hukuk Müşavirliği Görev Takvim Sistemi’yle İlgili Günü Gelen Duruşma Dosyalarını Avukalara Teslim Etme İşlemleri
 19. Birimlerden Gelen Mevzuatların Kaysis Sistemine Yüklenmesi İşlemleri
 20. Göreve Başlayan Personel İçin Başlayış İşlemleri
 21. Görevden Ayrılan Personel İçin Ayrılış İşlemleri
 22. Tüketime Verilen Malzemelerin Çıkış İşlemleri
 23. Zimmete Verme İşlemleri
 24. Zimmetten Düşme İşlemleri
 25. Diğer Birimlere Nakil Giden Malzemeler İle İlgili Devir İşlemleri
 26. Hurdaya Ayrılan Malzemelerin Çıkış İşlemleri
 27. Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri
 28. Yıl Sonu Terkin Ve Mal Sayımı İşlemleri
 29. Yıllık İzin Alan Personelin İzin İşlemleri
 30. Vekaletli İzin İşlemleri
 31. Mazeret İzni Alan Personelin İzin İşlemleri
 32. Hastalık İzni Alan Personelin İzin İşlemleri
 33. Ücretsiz İzin Alan Personelin İzin İşlemleri
 34. Yurtdışı İzni Alan Personelin İzin İşlemleri